دیدار مرتضی شاهد با آقای گراندی کمیسار سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

دیدار رسمی با کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

در این دیدار در مورد نقش و مشارکت پناهندگان در‌ سازمان ها و ساختارهای سیاسی اجتماعی سوئیس تبادله نظر صورت گرفت.

مرتضی شاهد عضو‌ “زندگی من در سوئیس” روز گذشته در یک دیدار رسمی با آقای فیلیپو گراندی، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، خانم آنیا کلوگ، رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در سوئیس و لیختن اشتاین و خانم دومینیک هاید، مدیر روابط خارجی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در برن ملاقات کرد. در این دیدار در مورد نقش و مشارکت پناهندگان در‌ سازمان ها و ساختارهای سیاسی اجتماعی سوئیس تبادله نظر صورت گرفت.

مرتضی شاهد به نمایندگی از “زندگی من در سوئیس/ My life in Switzerland” همچنین به وضعیت پناهجویان افغانستانی در کشورهای همسایه افغانستان پرداخت و بر ضرورت پذیرش پناهجویان آسیب پذیر از سوی سازمان ملل و دولت فدرال سوئیس تاکید کرد. او همچنین از آقای گراندی و همکارانش خواست در اوضاع آشفته افغانستان پناهجویان افغانستانی را از طریق برنامه های اسکان مجدد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بپذیرند و سیاستمداران سوئیسی را متقاعد سازند تا پروسه ویزای بشردوستانه را سهولت بخشند.

پس از این ملاقات آقای گراندی با سیاستمداران بلند پایه سوئیسی در برن در رابطه به وضعیت افغانستان و پذیرش پناهجویان دیدار کرد.