سخنرانی سدریک ورموت رئیس حزب سوسیال دموکرات سوئیس مقابل پارلمان کشور

سخنرانی اعضای حزب سوسیال دموکرات سوئیس به حمایت از اعتراضات در ایران

خلاصه ای از سخنرانی سدریک ورموت رئیس حزب سوسیال دموکرات و عضو شورای ملی و فلاویا واسرفالن عضو‌ شورای ملی از حزب سوسیال دموکرات در تظاهرات همبستگی با مردم ایران، در شهر برن، مقابل پارلمان کشور سوئیس.

خلاصه ای از سخنرانی سدریک ورموت رئیس حزب سوسیال دموکرات و عضو شورای ملی و فلاویا واسرفالن عضو‌ شورای ملی از حزب سوسیال دموکرات در تظاهرات همبستگی با مردم ایران، در شهر برن، مقابل پارلمان کشور سوئیس.