ویزای بشردوستانه برای دختران دوچرخه سوار

دختران دوچرخه سوار افغانستانی ویزای بشردوستانه دریافت کردند

در ماه آگوست، مدتی پس از به پایان رسیدن پروازهای تخلیه از کابل، فدراسیون جهانی دوچرخه سواری موضوع "تهدید جدی برای دوچرخه سواران افغانستانی" را مطرح کرد.

به دنبال درخواست اتحادیه جهانی دوچرخه سواری، ورزشکاران افغانستانی از سوی دولت فدرال سوئیس اجازه ورود به سوئیس را دریافت کردند.
سوئیس برای ۳۸ دوچرخه سوار افغانستانی و دیگر افراد ویزای بشردوستانه صادر کرده است.

دبیرخانه مهاجرت سوئیس معتقد است که این افراد پس از به قدرت رسیدن طالبان در تهدید جدی قرار گرفته بودند.

اداره مهاجرت در ادامه گفته است که افرادیکه از این طریق وارد سوئیس شده اند می توانند به صورت عادی برای درخواست پناهندگی اقدام کنند.در میان این ۳۸ نفر افراد خردسال نیز وجود دارد.