گروهی از نمایندگان طالبان به دعوت یک سازمان غیردولتی روز یکشنبه وارد سوئیس شدند

ورود اعضای گروه طالبان در ژنو، سوئیس

به نقل از تلویزیون SRF، سخنگوی اداره امور خارجه فدرال سوئیس تایید کرده است که گروهی از نمایندگان طالبان به دعوت یک سازمان غیردولتی روز یکشنبه وارد سوئیس شدند و فعلا در شهر ژنو حضور دارند. اداره امور خاراجه فدرال گفته است، دولت فدرال سازمان دهنده سفر هیئت طالبان به ژنو نبوده است و حضور آنها در خاک سوئیس به منزله مشروعیت یا به رسمیت شناختن طالبان نیست.

به نقل از تلویزیون SRF، سخنگوی اداره امور خارجه فدرال سوئیس تایید کرده است که گروهی از نمایندگان طالبان به دعوت یک سازمان غیردولتی روز یکشنبه وارد سوئیس شدند و فعلا در شهر ژنو حضور دارند. اداره امور خاراجه فدرال گفته است، دولت فدرال سازمان دهنده سفر هیئت طالبان به ژنو نبوده است و حضور آنها در خاک سوئیس به منزله مشروعیت یا به رسمیت شناختن طالبان نیست.

سخنگوی اداره امور خارجه فدرال سوئیس همچنین عنوان کرد: «نمایندگان گروه طالبان در این هفته نشستی با هیئتی از اداره امور خارجه فدرال سوئیس متشکل از نمایندگان اداره اسبق همکاری و انکشاف سوئیس در کابل، بخش صلح و حقوق بشر و بخش سیاسی آسیا و اقیانوسیه برگزار خواهند کرد».

در ژنو، انتظار می رود که سازمان غیردولتی Geneva Call برخی از موضوعات را با طالبان مطرح کند که بخشی از تعهداتی هست که گروه های مسلح به طور مرتب از طریق امضا آن، به آن متعهد شوند. اینها شامل حفاظت از کودکان در درگیری و زدو خوردها با مناطق آلوده به مین های ضد نفر است. همچنین موضوع حقوق بشر، دسترسی بشردوستانه و حمایت از کارکنان حقوق بشر در افغانستان نیز مورد بحث قرار گرفته است.

این سازمان غیردولتی که به دنبال تقویت اعمال حقوق بشردوستانه بین المللی توسط گروه های مسلح غیر دولتی است، سال ها در افغانستان فعال بوده است.