ویزای بشردوستانه برای همکاران دولت سوئیس در افغانستان

انتقال ۲۹۲ نفر از افغانستان به سوئیس

به گزارش دفتر فدرال تاکنون ۲۹۲ نفر از افغانستان به سوئیس منتقل شده اند. ازین تعداد ۱۴۱ نفر از کارمندان محلی اداره همکاری و انکشاف سوئیس در افغانستان و خانوادهای آنها بوده اند. این مسافران پس از ورود اجازه‌ی اقامت از نوع پناهندگی B دریافت میکنند. قرار نیست پرواز چارتری دیگری از جانب سوئیس بدین […]

به گزارش دفتر فدرال تاکنون ۲۹۲ نفر از افغانستان به سوئیس منتقل شده اند. ازین تعداد ۱۴۱ نفر از کارمندان محلی اداره همکاری و انکشاف سوئیس در افغانستان و خانوادهای آنها بوده اند. این مسافران پس از ورود اجازه‌ی اقامت از نوع پناهندگی B دریافت میکنند.

قرار نیست پرواز چارتری دیگری از جانب سوئیس بدین منظور به افغانستان برود. اداره امور خارجه فدرال با ۱۵ تبعه‌ی خود که هنوز در افغانستان هستند از طریق سفارت سوئیس در اسلام آباد در ارتباط است.

Photo by Rafael Drück on Unsplash