پارلمان سوئیس و موضوع افغانستان

سخنرانی فابیان مولینا نماینده حزب سوسیال دموکرات در پارلمان سوئیس

فابیان مولینا نماینده حزب سوسیال دموکرات در پارلمان کشور سوئیس مقابل دیگر نمایندگان و شورای رهبری فدرال بار دیگر به موضوع افغانستان پرداخت. او در صحبت هایش خانم کلر سوتر عضو شورای رهبری و شخص اول اداره فدرال دادگستری را به طور مشخص خطاب قرار داد و از او خواست تا تصمیمات مورد نیاز را […]

فابیان مولینا نماینده حزب سوسیال دموکرات در پارلمان کشور سوئیس مقابل دیگر نمایندگان و شورای رهبری فدرال بار دیگر به موضوع افغانستان پرداخت. او در صحبت هایش خانم کلر سوتر عضو شورای رهبری و شخص اول اداره فدرال دادگستری را به طور مشخص خطاب قرار داد و از او خواست تا تصمیمات مورد نیاز را در رابطه به موضوع افغانستان اتخاذ کند و بهانه نیاورد.