درخواست ویزای بشردوستانه برای پناهجویان افغانستانی

۷۸۰۰ درخواست ویزای بشردوستانه

دبیرخانه مهاجرت سوئیس تا کنون ۷۸۰۰ درخواست برای ویزای بشردوستانه دریافت کرده است، اما تنها در سه مورد به درخواست پیش از موعد جواب مثبت داده است.

به نقل از خبرگزار “اس د آ”، دبیرخانه مهاجرت هنوز به هیچ درخواست رسمی برای اعطای ویزای بشردوستانه رسیدگی نکرده است. این درخواست ها باید به نمایندگی دیپلماتیک سوئیس (سفارت سوئیس) در خارج از کشور ارائه شود.

بر اساس اطلاعات دبیرخانه مهاجرت، این اداره ارزیابی می کند که درخواست ها آیا معیارهای صدور ویزای بشردوستانه را دارد یا خیر. این ارزیابی هیچ اثر حقوقی در قسمت صدور ویزا ندارد. دبیرخانه مهاجرت می نویسد:” ما تا حال هیچ پرونده ای را رد نکرده ایم و هیچ پرونده ای نیز در حالت تعلیق قرار ندارد.”

در بیشتر موارد، از دیدگاه دبیرخانه مهاجرت اطلاعات و مدارک متقاضیان معیارهای ویزای بشردوستانه را ندارند.

– شخص مورد نظر باید بتواند ما را به این باور برساند که با یک خطر مشخص و مستقیم رو به روست و این خطر زندگی اش را تهدید می کند.

– تعلق به گروه قومی خاص که به طور مشخص در معرض خطر قرار دارند کافی نیست. حتی تسلط طالبان در افغانستان به صورت عمومی نیز برای دریافت ویزای بشردوستانه کافی نیست.

– ارتباط اجتماعی نزدیک با سوئیس نیز باید ثابت شود.

– در مورد همسر یا فرزندان زیر سن، الحاق خانواده می تواند گزینه بهتری باشد.

ویزای بشردوستانه، الحاق خانواده و اسکان مجدد از طریق برنامه سازمان ملل سه راه مختلف برای پناهندگی قانونی و امن هست. سازمان کمک کننده به پناهندگان سوئیس (SFH) از دولت سوئیس می خواهد که صدور ویزای بشردوستانه را سهولت بخشد و الحاق خانواده را برای پذیرش پناهندگان افغانستانی تسریع کند. این سازمان می گوید صدور ویزای بشردوستانه بسیار محدود بوده و سوئیس به سختی این نوع ویزا صادر می کند.

از نظر SFH، افراد پذیرفته شده موقت داری مدرک اف نیز باید از حق الحاق خانواده به مانند پناهندگان پذیرفته شده برخوردار باشند، زیرا آنها به حمایت مشابهی نیاز دارند و تجربه نشان داده است که آنها دراز مدت در سوئیس باقی می مانند. طبق قانون فعلی، دارندگان مدرک اف یک دوره انتظار سه ساله برای الحاق خانواده در پیش رو دارند. همچنین شرایطی چون مستقل بودن از کمک هزینه اجتماعی و داشتن یک آپارتمان به اندازه کافی از شرایط دیگر آن است.

SFH می نویسد: “محدودیت های موجود با حقوق بشر ناسازگار است، به ویژه در مورد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق کودک.”