دولت فدرال طالبان را به رسمیت نمی شناسد

سوئیس: طالبان یک دولت نیست.

کنفرانس خبری شخص اول اداره امور خارجه سوئیس آقای کاسیس در مورد وضعیت افغانستان: آیا سوئیس اکنون با طالبان گفتگو می کند؟ کاسیس می گوید رئیس جمهور افغانستان کشور را ترک کرده است، بنابراین دقیقاً مشخص نیست دولت انتقالی در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت. اما او معتقد است که “طالبان یک دولت نیست”. با […]

کنفرانس خبری شخص اول اداره امور خارجه سوئیس آقای کاسیس در مورد وضعیت افغانستان:

آیا سوئیس اکنون با طالبان گفتگو می کند؟

کاسیس می گوید رئیس جمهور افغانستان کشور را ترک کرده است، بنابراین دقیقاً مشخص نیست دولت انتقالی در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت. اما او معتقد است که “طالبان یک دولت نیست”. با این وجود، او می گوید که می تواند درک کند که سازمان هایی مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ نیاز به گفتگو با اسلام گرایان دارند تا بتوانند به مردم کمک کنند.

آیا اکنون سوئیس مجبور به پذیرش پناهندگان بیشتری است؟

کاسیس می گوید وضعیت از نزدیک زیر نظر است و دائما در حال ارزیابی می باشد. کاسیس گفت: “ما در موقعیتی هستیم که ممکن است تصمیماتی مانند پذیرش سریع پناهندگان اتخاذ کنیم.” اما سوئیس به همکاری با دیگر کشورها نیز وابسته است.”

کاسیس گفت: “وضعیت افغانستان باید هر ۳۰ دقیقه یکبار مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.” وضعیت در افغانستان به صورت شبانه روزی دنبال می شود. او گفت که اوضاع آشفته است.

تمرکز بر خروج

کاسیس می گوید که آنها هنوز در حال هماهنگی خروج کارکنان محلی دفتر سوئیسی همکاری و انکشاف در افغانستان هستند. اوضاع پیچیده است زیرا همه کشورها در حال حاضر در همین راستا در تلاش هستند و فقط فرودگاه نظامی در کابل باز است. حدود ۳۰ کارمند همکار این دفتر و نزدیکترین بستگان آنها در مجموع حدود ۲۳۰ نفر نیز شامل کسانی میشود که دولت فدرال تصمیم دارد به سوئیس انتقال دهد.

Photo by Martin Zenker on Unsplash