تمام پناهندگان در سوئیس باید دسترسی یکسانی به حقوق اولیه داشته باشند.

جایگزینی مدرک نوع اف با مدرک جدید تحت نام حفاظت بشردوستانه

سازمان سوئیسی کمک به پناهندگان (Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH) در خبرنامه ای می نویسد، رفتار نابرابر دولت سوئیس با پناهندگان کشورهای جنگ زده نشان می دهد که نابرابری در سیستم پناهندگی این کشور نیازمند اقدام جدی است.

سازمان سوئیسی کمک به پناهندگان (Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH) در خبرنامه ای می نویسد، رفتار نابرابر دولت سوئیس با پناهندگان کشورهای جنگ زده نشان می دهد که نابرابری در سیستم پناهندگی این کشور نیازمند اقدام جدی است.

تمام پناهندگان در سوئیس باید دسترسی یکسانی به حقوق اولیه داشته باشند، بنابراین اصلاح قانون برای مدرک موقت نوع F در سطح ملی ضروریست.

این سازمان خواستار حذف مدرک نوع F و جایگزینی آن با کارت اقامتی جدید مثبت تحت نام “حفاظت بشردوستانه” هست. در مدرک جدید کلمه “موقت” نباید درج شده باشد. همچنین مدرک جدید باید به صورت یکسان به تمام افرادی اعطا شود که واجد شرایط “پناهندگی” نیستند، اما به دلایل دیگر تحت قوانین بین المللی یا به دلایل بشردوستانه به حفاظت در سوئیس نیازمندند.

علاوه بر این، آزادی برای سفر، امکان الحاق خانواده و حق تغییر کانتون از مواردی هست که باید در محتوای قانونی مدرک جدید “حفاظت بشردوستانه” در نظر گرفته شود. اگر برای پناهنده ای بازگشت به کشور مبدا پس از پنج سال ممکن نباشد، باید حق دریافت اقامت دائم نوع ب را داشته باشد. همچنین کمک هزینه اجتماعی برای آنها باید به همان میزانی که برای پناهندگان دارای مدرک B می پردازند، پرداخت شود.

مدرک نوع S که برای پناهندگان اوکراینی صادر میشود، می توانند در قانون پناهندگی سوئیس در وضعیت های استثنایی توزیع شود تا از مختل کردن سیستم پناهندگی سوئیس جلوگیری شود. مثلا در وضعیت هایی که پناهجویان زیادی در مدت زمان خیلی کوتاه به مانند جنگ اوکراین در سوئیس پناه بیاورند.

دولت فدرال سوئیس تا حال در مقابل پیشنهاد این سازمان واکنشی نشان نداده است.