درخواست برای پذیرش تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا در پارلمان سوئیس

آیا سوئیس تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران را خواهد پذیرفت؟

پس از مقاومت خونین دستگاهای امنیتی ایران در مقابل اعتراض کنندگان، آمریکا و اروپا با تحریم اعضای نیروهای امنیتی ایران واکنش نشان دادند.

تصامیم امریکا و اروپا توپ را اکنون در میدان سوئیس می اندازد. در پارلمان سوئیس، فشار بر رئیس شورای فدرال آقای ایگنازیو کاسیس برای پذیرش تحریم های امریکا و اروپا علیه ایران، در حال افزایش است.

به گزارش «سونتاگزبلیک»، دانیل یوسیچ، عضو شورای کانتون ها از حزب سوسیال دموکرات سوئیس ، پنج‌شنبه ۲۷ اکتبر درخواستی را به کمیسیون سیاست خارجی پارلمان ارائه کرد تا سوئیس تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه تهران را بپذیرد.

همچنین از سوئیس خواسته شده که فعالانه از یک مأموریت حقوق بشری که از سوی سازمان ملل رهبری شود برای تحقیق و مستندسازی جنایات رژیم در ایران حمایت کند. پیرمین بیشوف، به عنوان رئیس کمسیون سیاست خارجی تایید کرد که پیشنهادات برای تحریم ایران در جلسه روز ۱۷ نوامبر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.


اداره امور خارجی فدرال بیم آن را دارد که سوئیس با اعلام تحریم ها علیه ایران، جایگاه خود را به عنوان کشور حافظ منافع امریکا در ایران را از دست بدهد.

Photo by Hansjörg Keller on Unsplash