کمیسیون سیاسی و زنان افغانستان

نتیجه بررسی کمیسیون سیاسی دولتی پارلمان در مورد پناهندگی زنان افغانستان

دبیرخانه مهاجرت سوئیس در جولای ۲۰۲۳، رویه پناهندگی خود برای زنان افغانستانی را تغییر داد، که این امر به آنها امکان می‌دهد تا در سوئیس به عنوان پناهنده پذیرفته شوند. با این حال، احزاب راستگرا با ارائه طرحی به پارلمان، خواستار بازنگری در این تغییر شدند. شورای ملی در ۱۹ دسامبر جلسه‌ای ویژه برای بحث در این باره تشکیل داد و سرانجام تصمیم گرفت طرح را برای بررسی دقیق‌تر به کمیسیون سیاسی دولتی خود ارجاع دهد. نتایج بررسی‌های کمیسیون سیاسی شورای ملی در تاریخ دوم فبرواری ۲۰۲۴ در وبسایت پارلمان منتشر شد. تصمیم نهایی کمیسیون را در ادامه مطالعه کنید.

طبق روند جدید پناهندگی، زنان افغانستانی به دلیل مواجهه با قوانین تبعیض‌آمیز و پیگرد‌های مذهبی، در سوئیس به عنوان پناهنده شناخته و مورد حمایت قرار می‌گیرند. کمیسیون سیاسی دولتی، ضمن تایید وضعیت بحرانی زنان در افغانستان، خواستار بازنگری یا لغو کامل این تغییرات نیست. از این رو، با رای نزدیک ۱۳ به ۱۲، طرح پیشنهادی احزاب راستگرا را رد کرد.

اما این کمیسیون، با پیشنهاد جدیدی، از شورای فدرال می‌خواهد تضمین کند که هر درخواستی به صورت فردی بررسی شده و همسران واردشونده از طریق الحاق خانواده، مورد ارزیابی امنیتی قرار گیرند. همچنین، وضعیت زنان افغانستانی که در کشورهای ثالث زندگی کرده‌اند، باید بر اساس شرایط پیگرد در آن کشورها ارزیابی شود. به عنوان مثال، برای یک زن اهل افغانستان که قبل از مهاجرت به اروپا در ایران زندگی کرده، دبیرخانه مهاجرت سوئیس باید بررسی کند که آیا او در طول اقامتش در ایران مورد آزار یا پیگرد قرار گرفته است یا خیر، تا مشخص شود آیا در کشور ثالث (مانند ایران، پاکستان یا ترکیه) حمایت کافی دریافت کرده یا خطرات موجود در کشور اصلی‌اش در کشور ثالث نیز ادامه داشته است.

کمیسیون سیاسی دولتی، شورای فدرال را موظف کرده است تا مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه را تنظیم و در صورت نیاز تغییر قانونی را به پارلمان پیشنهاد کند.

از جولای ۲۰۲۳، زنان افغانستانی به طور مستمر از دبیرخانه مهاجرت سوئیس پناهندگی دریافت کرده‌اند، روندی که پیش‌بینی می‌شود ادامه یابد. در صورت تصویب پیشنهاد کمیسیون سیاسی شورای ملی توسط شورای فدرال، دبیرخانه مهاجرت ملزم به اجرای دقیق مفاد ذکر شده خواهد بود.

Photo by Hansjörg Keller on Unsplash